Aktualności

Ulga rehabilitacyjna. Korzystne zmiany w rozliczeniu. Część 1

28 stycznia 2019

Zdjęcie autora
Wanda Łakomy
5 min read

Początek każdego roku przypomina,  że zbliża się czas rozliczenia PIT za ubiegły rok
i osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Kim jest osoba niepełnosprawna:

przejdź do artykułu dedykowanego o stopniu niepełnosprawności, do 16. roku życia;
przejdź do artykułu dedykowanego o stopniu niepełnosprawności, po 16. roku życia;

osoba niepełnosprawna ulga podatkowa

 

W rozliczeniach PIT za rok 2018 nastąpiły pewne zmiany dotyczące skorzystania
z ulgi rehabilitacyjnej.

 • → Podwyższono kwotę dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającą go do skorzystania z odliczenia do kwoty 12357,60. Do osób pozostających na utrzymaniu  zalicza się  współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe. W przypadku kiedy  dwoje rodziców chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko, prawo do ulgi przysługuje obojgu z nich, niezależnie od ich stanu cywilnego. Warunkiem zakwalifikowania się do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę utrzymującą jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego kwoty dochodu, która wynosi 12 357,60 zł.
 • → Określono zasady ulgi dotyczącej wydatków na korzystanie z samochodu osobowego (szczegóły dotyczące ulgi, wynikające z korzystania z samochodu osobowego znajdziesz w części 2 artykułu);
 • → Poszerzono katalog wyrobów medycznych o sensory /elektrody do Ciągłego Monitoringu Glikemii oraz transmitery/nadajniki do Systemów Ciągłego Monitoringu dla osób chorych na cukrzycę oraz wprowadzono częściową refundację na zbiorniczki do insuliny. Co za tym idzie istnieje możliwość skorzystania z odliczenia wydatków na „zakup urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego”.
  Uwaga! Sprzęt sfinansowany w całości lub częściowo przez NFZ, PFRON, ZFRON, ZFA, ZFŚS
  nie podlega odliczeniu. Odliczamy tylko wydatki poniesione samodzielnie.

Poniżej przypominamy jakie wydatki możemy uwzględnić w naszym rozliczeniu:
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych dzielą się na dwie kategorie:

 • → wydatki limitowane – podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki do określonego limitu na :
 • • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej
  w roku podatkowym kwoty 2280 zł;*
 • • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – odliczyć można kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2280 zł;*
 • • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej
  w roku podatkowym 2280 zł;*
 • • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

* Aby w pełni skorzystać z ulgi  trzeba posiadać dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku czyli
fakturę /rachunek. Wyjątkiem są wydatki oznaczone*, dla których nie ma obowiązku gromadzenia poniesionych kosztów ale:

 • na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:- wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego a w przypadku ulgi na samochód przedstawić prawo do odliczenia na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, z którego powinno wynikać
  że jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami auta, dokument stwierdzający niepełnosprawność, OC pojazdu.

Dowiedź się więcej o odliczeniach na leki: przejdź do artykułu.

ulga podatkowa na leki

 • → wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie
  poniesionych kosztów na:
 • •adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • •przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • •zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • •zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikającychz niepełnosprawności;
 • • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • •  opłacenie tłumacza języka migowego;
 • • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnychdo lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 • • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym;
  b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
  które nie ukończyły 25. roku życia.

Dowiedź się więcej o odliczeniach sprzętu rehabilitacyjnego: przejdź do artykułu.

sprzet rehabilitacyjny ulga

Oceń ten artykuł:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Zdjęcie autora
Wanda Łakomy |

Edukator diabetologiczny, Diabdis Jestem edukatorem diabetologicznym, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Sama choruję na cukrzycę typu 1 od 1995 roku. Za pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę zostałam odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Interesują Cię inne tematy związane z cukrzycą? Napisz o nich w komentarzu.