Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (dalej również jako „Spółka”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@diabdis.com, telefonicznie pod numerem 22 307 37 87 lub pisemnie pod adresem Diabdis Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia rozmowy z konsultantem- podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.
  • konsultacji z edukatorem – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
    Rozmowa jest nagrywana w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z realizacją zapewnienia jakości udzielenia świadczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, producentom sprzętu) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Okres przechowywania danych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).
  • na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.