Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924,REGON 243440363, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1 142 000,00 zł. opłacony w całości.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@diabdis.com lub telefonicznie pod numerem  +48 (22) 307 37 87.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Dorota Neubauer, z którą możesz się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, na adres e-mail: iod@neuca.pl lub tradycyjnie pod adresem ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być przetwarzane w ramach:

  • kontaktu w celu umówienia terminu na telekonsultację – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.
  • ochrony zdrowia i w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w postaci telekonsultacji – podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318),
  • Weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia telemedycznego (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.)
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • przez czas niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody,
  • przez okres wskazany dla przechowywania dokumentacji medycznej przepisami art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co do zasady jest to okres 20 lat, jednak w szczególnych przypadkach może to być okres krótszy lub dłuższy,
  • przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  • Osoby, które wskażesz nam w pisemnym upoważnieniu,
  • Inne podmioty lecznicze współpracujące z Diabdis Sp. z o.o.
  • Podmioty dostarczające i wspierające m.in. systemy teleinformatyczne, usługi rachunkowe, usługi kurierskie.