Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924,REGON 243440363, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1 142 000,00 zł. opłacony w całości.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@diabdis.com lub telefonicznie pod numerem  +48 (22) 307 37 87.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Dorota Neubauer, z którą możesz się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, na adres e-mail: iod@neuca.pl lub tradycyjnie pod adresem ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

 • utworzenia konta i usług oferowanych dla zarejestrowanych Użytkowników – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • ochrony zdrowia i w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h, RODO, tj. przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia telemedycznego (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.)
 • Wystawiania faktury za opłatę abonamentową (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)
 • przesyłania informacji marketingowych w imieniu swoim oraz podmiotów współpracujących – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Informacje mogą być przekazywane w formie wiadomości e-mail, komunikatów SMS, wiadomości PUSH oraz za pomocą mediów społecznościowych. Informacje marketingowe mogą być również prezentowane w aplikacji.
 • udostępnienia innym podmiotom z Grupy Neuca i podmiotom współpracującym (lista podmiotów – https://diabdis.com/podmiotygk/) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda.
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 • na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).
 • przez okres wskazany dla przechowywania dokumentacji medycznej przepisami art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co do zasady jest to okres 20 lat, jednak w szczególnych przypadkach może to być okres krótszy lub dłuższy.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
 • Osoba, którą wskażesz nam w pisemnym upoważnieniu,
 • Inny podmiot leczniczy współpracujący z Diabdis Sp. z o.o.
 • Podmiot dostarczający i wspierający m.in. systemy teleinformatyczne, usługi rachunkowe, usługi kurierskie.
Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich.

W związku z korzystaniem przez Administratora z systemu wspomagającego jego działania, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego, w którym nie jest zapewniony właściwy poziom ochrony danych: Stanów Zjednoczonych.  Podstawą przekazania danych do państwa trzeciego jest decyzja komisji z dnia 15 czerwca 2001r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE.