Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924,REGON 243440363, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1 142 000,00 zł. opłacony w całości.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@diabdis.com lub telefonicznie pod numerem  +48 (32) 746 25 55.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

  • utworzenia konta i usług oferowanych dla zarejestrowanych Użytkowników – podstawą przetwarzania jest zawierana umowa,
  • ochrony zdrowia i w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta – podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318),
  • przesyłania informacji marketingowych w imieniu swoim oraz podmiotów współpracujących – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Informacje mogą być przekazywane w formie wiadomości e-mail, komunikatów SMS, wiadomości PUSH. Informacje marketingowe mogą być również prezentowane w aplikacji .
  • udostępnienia innym podmiotom z Grupy Neuca i podmiotom współpracującym (lista podmiotów – https://diabdis.com/podmiotygk/) – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  • na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).
  • na podstawie przepisu prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Ponieważ newsletter wysyłany jest z zewnętrznych systemów do obsługi wysyłki maili, udostępniamy adresy e-mail subskrybentów operatorom narzędzi do ich wysyłki. Dane są udostępniane jedynie na użytek Diabdis i nie udostępniane podmiotom trzecim. Operatorem jest Mailchimp

W ramach działań związanych z personalizacją i profilowaniem treści, korzystamy z zewnętrznego systemu obsługiwanego przez Netsprint S.A. System bazuje na plikach „cookies”, a więc użytkownicy są anonimowi. Dane są udostępnione administratorowi systemu jedynie na użytek Neuca S.A.

Na stronie zainstalowany jest również kod śledzący FB Pixel – piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych oraz kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony, a także kod śledzenia HotJar w celu analizy statystyk Strony.

Dostępny na stronie czat z konsultantami Diabdis obsługiwany jest przez zewnętrzny system do jego obsługi. Dane udostępniane są więc operatorowi systemu: Crisp IM SAR

Polityka prywatności

Diabdis Sp. z o.o., szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Spółki oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Co do zasady, większość stron internetowych Spółki nie wymaga podawania danych osobowych. Niekiedy jednak są one konieczne do realizacji oferowanych przez nas usług. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924,REGON 243440363, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1 142 000,00 zł. opłacony w całości.

Dane osobowe

Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Spółkę.

Zbieranie danych osobowych

Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Spółka zawsze informuje osobę zainteresowaną o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowym z podmiotami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług, jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółki.

Okres przechowywania

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji, sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Spółki z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Spółki, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Spółce zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail kontakt@diabdis.com lub telefonicznie pod numerem  +48 (32) 746 25 55

Bezpieczeństwo danych

Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Pliki „cookies”

Poprzez pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Spółka gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Spółka w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki „cookies” nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach „cookies” zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików „cookies” i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików „cookies”. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Więcej o plikach cookies.

Usługi interaktywne

Niektóre strony internetowe Spółki zawierają funkcje interaktywne, takie jak czaty, fora itp. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Zarejestrowani użytkownicy usług interaktywnych mogą mieć dostęp do informacji podanych przy rejestracji oraz mają prawo do ich modyfikacji lub usunięcia informacji w każdym momencie.

Osoby nieletnie

Ogólnie, internetowe strony Spółki nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Internetowe strony Spółki mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 23 maja 2018 r. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Zgodami na profilowanie i retargeting możesz zarządzać samodzielnie klikając na poniższy przycisk: