Regulamin akcji „Infolinia PSD”,

obejmująca telekonsultacje z edukatorem diabetologicznym i lekarzem

 1. Akcja jest organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiosny Ludów 77, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000037573, NIP 5540313024, Regon 001104948,
 2. Świadczeniodawcą / partnerem medycznym akcji jest Diabdis Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 498854, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł,
 3. Akcja jest skierowana do pacjentów z cukrzycą w związku z utrudnionym dostępem do placówek medycznych ze względu na epidemię SARS-CoV-2.
 4. Pacjent może skorzystać z następujących usług:
  a. telekonsultacji z edukatorem diabetologicznym odnośnie cukrzycy, samokontroli, zachowania pacjenta diabetologicznego w okresie epidemii SARS-CoV-2; czas trwania pojedynczej konsultacji wynosi maksymalnie 15 minut;
  b. telekonsultacji lekarskiej z możliwością otrzymania e-recepty na leki konieczne do kontynuacji leczenia zaleconego przez diabetologa lub lekarza prowadzącego (pod warunkiem załączenia przez pacjenta stosownej dokumentacji medycznej, o której mowa w pkt. 7 i 8 poniżej).
 5. Usługi realizowane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 6. Usługi są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z wykorzystaniem dedykowanej infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 pod numerem +48 (22) 307 37 87,
 7. Dodatkowo w celu umówienia się na telekonsultację z lekarzem, pacjent zobowiązany jest do przesłaniana na dedykowany adres mailowy (recepta@diabdis.com) skanów lub zdjęć:
  a. aktualnej dokumentacji medycznej;
  b. pierwszej strony dowodu osobistego, dzięki któremu możliwe będzie zidentyfikowanie pacjenta (skan dowodu po weryfikacji zostanie usunięty);
  c. aktualnego dzienniczka glikemii (z ostatnich 4 tygodni),
 8. Jako aktualną dokumentację medyczną rozumie się:
  a. informację dla lekarza kierującego/POZ wystawioną przez diabetologa do 12 miesięcy wstecz, zawierająca rozpoznanie cukrzycy wraz z kodem ICD-10 oraz zalecone leczenie;
  b. ewentualnie Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z rozpoznaniem cukrzycy i zaleconym leczeniem;
  c. dzienniczek glikemii pacjenta z ostatnich 4 tygodni – zdjęcie, plik z aplikacji (dowolna forma)

Skan/zdjęcie dokumentacji powinien być kompletny (wszystkie strony) i czytelny.

 1. Lekarz może odbyć telekonsultację, w wyniku której możliwe będzie wystawienie e- recepty na leki przyjmowane przez pacjenta, na podstawie telefonicznego wywiadu oraz weryfikacji załączonej uprzednio przez pacjenta dokumentacji. Kod e- recepty zostanie przesłany SMSem na podany numer kontaktowy pacjenta.
 2. Informacje dodatkowe zw. z e-receptą:
  a. e-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce,
  b. e-recepta będzie wystawiania z uwzględnieniem wskazań do refundacji (po weryfikacji prawa do refundacji pacjenta w NFZ),
  c. konsultacja z lekarzem odbywa się po wcześniejszej weryfikacji tożsamości pacjenta,
  d. ostateczną decyzję o wystawieniu e-recepty podejmuje lekarz.
 3. Usługi świadczone w ramach akcji (telekonsultacje z edukatorem diabetologicznym i lekarzem) są bezpłatne dla pacjenta,
 4. Akcja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski,
 5. Akcja trwa od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.05.2020r.,
 6. Administratorem danych osobowych jest Diabdis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą pacjenta. Więcej informacji na temat przetwarzanych danych osobowych znajdują się na stronie www.diabdis.com w zakładce „Obowiązek informacyjny – infolinia PSD”.
 7. Reklamacje dotyczące niniejszej akcji można składać na adres Świadczeniodawcy (Diabdis, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice) z dopiskiem „Infolinia PSD” bądź na adres email: pomoc@diabdis.com, w tytule emaila wpisując „Infolinia PSD” nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia akcji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Świadczeniodawcę. Świadczeniodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu jej wpłynięcia i powiadomi pacjenta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Świadczeniodawcy).
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
 9. Regulamin akcji obowiązuje od 1.04.2020 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.diabdis.com.