Regulamin kodów rabatowych Diabdis

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w Serwisie

1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Serwisie, prowadzonym przez Usługodawcę, w postaci zniżki naliczanej od wartości zamówienia;
Usługodawca – Diabdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ulicy Ligockiej 103 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498854, NIP: 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł.
Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Usługodawcy w ramach promocji organizowanej przez Usługodawcę lub indywidualnego porozumienia z Usługodawcą Kod rabatowy;
Usługi – usługi oferowane do sprzedaży w Serwisie;
Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy w Serwisie i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu usług;
Serwis Diabdis– platforma informatyczna, za pośrednictwem której Diabdis świadczy usługi medyczne Użytkownikom, gromadząca ich wyniki pomiarów glikemii oraz dane medyczne, a także umożliwiająca Użytkownikom kontakt, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, z konsultantami medycznymi.
Regulamin Diabdis – regulamin określający zasady sprzedaży usług w Serwisie.

2. Warunki ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Użytkownikiem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie usług nieobjętych innymi promocjami w Serwisie.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Użytkownikowi.
5. Otrzymany od Usługodawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Użytkownikowi.

3. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres email Użytkownika, przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Serwis promocji w formie elektronicznej lub ulotki.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Użytkownika. Użytkownik ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Serwisie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Usługodawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „kod rabatowy” podczas składania zamówienia w Serwisie.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Usług o wartość przekazanego Użytkownikowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Usług nieobjętych innymi promocjami.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku rejestracji przez Użytkownika konta Użytkownika w Serwisie lub w trakcie przedłużania okresu abonamentowego.
7. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
8. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

4. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące wad Usług przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Serwisu.

5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://diabdis.com/regulamin-kodow-rabatowych/
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Serwisu, a także przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019