REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Pokaż nam jak świętujesz Światowy Dzień Cukrzycy!
 2. Organizatorem Konkursu jest Diabdis Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Ligockiej 103, Katowice 40-568.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Diabdis Sp z o.o.  
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/diabdis
 1. Konkurs odbywa się w dniu 14.11.2018

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Diabdis Sp z o. o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Diabdis Sp z o.o.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: Dwa równorzędne zestawy, które zawierają następujące przedmioty: książka “Co warto wiedzieć o leczeniu cukrzycy”, 5 bransoletek diabetyków w różnych kolorach, dwie torebki na insulinę, a także voucher na darmowy roczny program Diabdis. Wartość każdego z zestawów szacuje się na około 700 zł
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/diabdis zamieszczą komentarz, będący odpowiedzią na temat: Pokaż nam jak świętujesz Światowy Dzień Cukrzycy.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu (do dnia 21.11.2018).
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Diabdis Sp z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 14 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Diabdis Sp. z o.o.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.diabdis.com