Regulamin Projektu Pilotażowego polegającego na rozszerzenie dostępu do edukacji diabetologicznej w celu poprawy kontroli metabolicznej pacjentów z cukrzycą realizowanego dla mieszkańców Wrocławia we współpracy z Gminą Wrocław („Regulamin”)

1.Projekt organizowany jest przez Diabdis Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Katowicach 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 498854, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł („Organizator”) i dotyczy edukacji i opieki diabetologicznej dla wskazanej grupy mieszkańców miasta Wrocław na stronie internetowej www.diabdis.com. Partner akcji promocyjnej („Partner”) – Gmina Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897 13 83 551.
2. Do świadczenia usług w ramach Projektu ma zastosowanie również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na https://portal.diabdis.pl/regulamin w zakresie, jaki nie został uregulowany w niniejszym Regulaminie. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na ww. stronie.
3. Projekt jest skierowany do Pacjentów, którzy:
• są pełnoletnimi mieszkańcami Wrocławia, mają zdiagnozowaną cukrzycę i chcą zostać objęci Projektem – „Uczestnicy”,
• w czasie rejestracji Konta Pacjenta i/lub Konta Kartoteki Pacjenta w Serwisie Diabdis (zgodnie z regulaminem, o którym mowa w pkt 2 powyżej) skorzystają z ulotki uprawniającej do udziału w Projekcie. Za dystrybucję w/w ulotek wśród uprawnionych mieszkańców Wrocławia będzie odpowiedzialny Partner.
4. Projekt jest prowadzony na terenie miasta Wrocławia i polega na objęciu 3-miesieczną opieką diabetologiczną pierwszych 50 (słownie: pięćdziesiąt) osób – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
5. Zakres Projektu Pilotażowego znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Projekt nie obejmuje innych usług i produktów oferowanych przez Organizatora, a dostępnych w portalu portal.diabdis.pl lub w aplikacji mobilnej Diabdis.
6. Projekt trwa od dnia 20.07.2020r. do dnia 09.11.2020r. Po zakończeniu Projektu, korzystanie z usług Diabdis w zakresie opieki diabetologicznej będzie możliwe po opłaceniu odpowiedniego abonamentu (Zał. nr 1 do Regulaminu Diabdis, o którym mowa w pkt powyżej). Przed zakończeniem Projektu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zbliżającym się końcu Projektu.
7. Przez usługi Diabdis rozumie się usługi oferowane przez Organizatora, których szczegółowy opis dostępny jest na stronie www.diabdis.com.
8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za udział w Projekcie.
9. Organizator ma prawo nie dopuścić Pacjenta do udziału w Projekcie, pomimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3 powyżej, w przypadku niezaakceptowania Regulaminu świadczenia usług wymienionego w pkt 2. Treść w/w
Regulaminu jest dostępna na stronie www.diabdis.com, jego treść może być udostępniona w wersji papierowej na życzenie Pacjenta.
10. Udziału w Projekcie nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
11. Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji w formie papierowej i telefonicznej rozmowy ankietowej na początku i przy zakończeniu Projektu, mającej na celu weryfikację satysfakcji z udziału w programie oraz zweryfikowania stopnia nabytej wiedzy.
12. Reklamacje dotyczące niniejszego Projektu można składać na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem „Projekt Pilotażowy Wrocław” bądź na adres email: pomoc@diabdis.com w tytule emaila wpisując „Projekt Pilotażowy Wrocław” nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Projektu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego, w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
13. Dane osobowe:
a. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
b. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103.
c. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
d. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz.1000) (dalej UODO) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO).
e. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Konta i/lub Kartoteki Użytkownika oraz świadczenia usług o których mowa kolejno w §3 oraz w §4 Regulaminu Diabdis świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonego na https://portal.diabdis.pl/regulamin.
f. Diabdis zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika i Kartotece Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczając dane, dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
g. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła oraz Loginu Użytkownika.
h. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych osobowych, jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
i. Zanonimizowane dane mogą zostać wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia badań i analiz oraz sporządzania raportów.
j. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.
k. Przekazany Uczestnikowi Glukotransmiter pozostaje własnością Organizatora. Uczestnik nie może urządzenia zbyć, zastawić, wykorzystać go do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innej działalności zarobkowej. Po zakończeniu udziału w Projekcie, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Glukotransmitera lub zapłaty jego wartości w wysokości 400, 00 złotych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zakończenia udziału w Projekcie. Glukotransmiter należy dostarczyć do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice) – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
l. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub regulaminem, o którym mowa w pkt 2, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
m. Regulamin Projektu obowiązuje od 20.07.2020r. i dostępny jest na stronie internetowej www.diabdis.com.

Załącznik nr 1 do regulaminu projektu pilotażowego – zakres projektu polegającego na rozszerzeniu dostępu do edukacji diabetologicznej w celu poprawy kontroli metabolicznej pacjentów z cukrzycą Diabdis.