Regulamin Świadczenia Usług Diabdis

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób :
 1. Serwis Diabdis– platforma informatyczna, za pośrednictwem której Diabdis świadczy usługi medyczne Użytkownikom, gromadząca ich wyniki pomiarów glikemii oraz dane medyczne, a także umożliwiająca Użytkownikom kontakt, za pośrednictwem Środków Komunikacji na Odległość, z Lekarzami i Edukatorami oraz Konsultantami Infolinii Diabdis
 2. Diabdis– Diabdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ulicy Ligockiej 103 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498854, NIP: 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł.
 3. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne Konto Użytkownika i/lub Kartotekę Użytkownika. Użytkownikiem może być również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej lub osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Konto Użytkownika – podstrona Serwisu, zbiór zasobów i uprawnień nadanych Użytkownikowi przez Diabdis w ramach Serwisu. Konto Użytkownika określone jest unikalnym Loginem Użytkownika oraz zabezpieczone Hasłem Użytkownika.
 5. Kartoteka Użytkownika-podstrona Serwisu, zbiór zasobów Użytkownika utworzony przez Konsultanta Infolinii Diabdis lub podczas pierwszego kontaktu telefonicznego, służąca do gromadzenia danych na temat stanu zdrowia Użytkownika.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Diabdis za pośrednictwem Serwisu; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Środki Komunikacji na Odległość– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Hasło Użytkownika (Hasło) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do loginu Użytkownika, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika, znany jedynie jemu.
 9. Login Użytkownika (Login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący Użytkowników wchodzących w interakcje z systemem informatycznym.
 10. Administrator Danych Osobowych – Diabdis Sp. z o.o.; podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 11. Aktywacja Konta Użytkownika– procedura w ramach, której Użytkownik potwierdza podany przez siebie adres email klikając w przesłany mu link.
 12. Logowanie– jednoczesne wprowadzenie przez Użytkownika Loginu oraz znanego tylko jemu Hasła uprawniającego go do wejścia na Konto Użytkownika.
 13. Wylogowanie – rozumie się przez to wyjście przez Użytkownika z Konta Użytkownika w taki sposób, aby żadna inna osoba nie miała do niego dostępu.
 14. Glukotransmiter –urządzenie służące do przesyłania wyników glikemii z glukometru Użytkownika na Konto Użytkownika i/lub Kartotekę Użytkownika.
 15. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane Osobowe Medyczne.
 16. Dane Osobowe Medyczne– wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie stanu zdrowia Użytkownika;
 17. Usługi Diabdis– usługi udostępnienia Serwisu, utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika i/lub Kartoteki Użytkownika, analizy przesyłanych pomiarów glikemii i tworzenia raportów oraz zorganizowania i umożliwienia za pośrednictwem dostępnych na Serwisie Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika z Lekarzami i Edukatorami i Konsultantami Infolinii Diabdis; szczegółowy zakres Usług Diabdis określony został w § 4 Regulaminu.
 18. Infolinia Diabdis– rodzaj Usługi Diabdis umożliwiająca Użytkownikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym Usługami Diabdis uzyskanie informacji, pod nr. tel. 22-307-37-87, na temat Usług Diabdis.
 19. Konsultacja– konsultacja dietetyczna, diabetologiczna, psychologiczna oraz konsultacja edukatora cukrzycowego i innych konsultantów udzielających porad. Liczba Konsultacji przysługujących Użytkownikowi zależna jest od wybranego przez niego abonamentu, przy czym liczba ta nie obejmuje Konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy Diabdis. Konsultacje przeprowadzane są w formie czatu lub rozmów telefonicznych.
 20. Lekarz– lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 21. Edukator– osoba udzielająca Konsultacji w zakresie prawidłowego stosowania leków i urządzeń w cukrzycy (edukator cukrzycowy), Konsultacji dietetycznych lub psychologicznych.
 22. Konsultant Infolinii Diabdis– osoba zajmująca się obsługą Pacjentów po Stronie Diabdis.

  §2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu Diabdis jest podmiot leczniczy Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr : 0000498854, REGON 243440363, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1 142 000,00 zł. opłacony w całości, wpisany do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000171533.
 2. Do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przede wszystkim następujące akty prawne : a). Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. – dalej „u.d.l.”); b). Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) c). Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) d). Ustawy o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.) e). Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, f). RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), g). Kodeksu cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.380 ze zm.).Diabdis, za pośrednictwem Serwisu
 3. Diabdis, udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, a o których mowa w § 4 ust. 1 lit. f-h.
 4. Usługi Diabdis kierowane są przede wszystkim do osób chorych na cukrzycę; nie zastępują one toku leczenia rekomendowanego przez lekarza prowadzącego, a stanowią jego uzupełnienie i ułatwiają kontrolę nad wynikami pomiarów glikemii.
 5. Usługi Diabdis nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Usługi Diabdis nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.
 6. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

§3 Konto Użytkownika i Kartoteka Użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Usług Diabdis jest utworzenie Konta Użytkownika (w przypadku Użytkowników kontaktujących się z Diabdis za pośrednictwem Serwisu Diabdis) i Kartoteki Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu drogą elektroniczną lub ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Diabdis.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem aplikacji mobilnych Android lub iOS, lub na stronie internetowej  w domenie Diabdis.
 3. Kartoteka Użytkownika zakładana jest za pośrednictwem Infolinii Diabdis. Założenie Kartoteki Użytkownika jest niezbędne w celu świadczenia usług Diabdis.
 4. Podczas kontaktu z Infolinią Diabdis, tożsamość Użytkownika jest weryfikowana każdorazowo na podstawie danych z Konta Użytkownika lub Kartoteki Użytkownika.
 5. Przed aktywacją Konta Użytkownik ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz skopiowania jego treści, lub ma możliwość otrzymania treści Regulaminu w wersji papierowej.
 6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Diabdis generuje Konto Użytkownika w prowadzonym przez siebie systemie informatycznym, który automatycznie przesyła na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika może być w posiadaniu osób trzecich, zobowiązany jest on do jego zmiany oraz do powiadomienia Diabdis o tym fakcie.
 8. W przypadku powzięcia przez Diabdis informacji, że złożone dane są nieprawdziwe lub oświadczenia nie są zgodne z prawdą, Diabdis jest uprawniony do usunięcia wszelkich Danych Osobowych oraz usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić chęć usunięcia swojego konta poprzez kontakt z Infolinią Diabdis  lub wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail: pomoc@diabdis.com.
 10. Dane Osobowe zgromadzone na Koncie Użytkownika i  na Kartotece Użytkownika są przechowywane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 11. W trakcie okresu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, a także w ust. 9 powyżej, Dane Osobowe Medyczne Użytkownika przechowywane są na Koncie Użytkownika i Kartotece Użytkownika lecz Użytkownik korzystający z Usług Diabdis określonych w §4 ust. 1 lit. f- g nie ma żadnej możliwości modyfikowania danych za pośrednictwem Konta Użytkownika. Użytkownik może otrzymać dane o stanie swojego zdrowia na swoją pisemną prośbę.

§4 Zakres Usług Diabdis

 1. Po utworzeniu Konta Użytkownika i/lub Konta Kartoteki Użytkownika, Użytkownik ma dostęp do następujących Usług Diabdis: a). możliwość wprowadzania wartości pomiarów glikemii (łącznie z datą pomiaru, dodatkową notatką oraz oznaczeniem czy pomiar dokonany został przed czy po posiłku); b). kalkulatora posiłków (katalogu produktów i potraw z  możliwością wyszukiwania, szczegółowymi informacjami o wartościach odżywczych oraz liczbie wymienników węglowodanowych), oraz innych parametrów istotnych dla procesu leczenia; c). automatycznej analizy wprowadzanych pomiarów polegającej na prezentowaniu ich w formie graficznych zestawień i wykresów (z możliwością wyboru zakresu dat dla tej prezentacji) oraz wykorzystywaniu ich do przesyłania edukacyjnych, motywacyjnych komunikatów (SMS, push, e-mail) wspierających Użytkownika w kontrolowaniu choroby, oraz innych parametrów istotnych dla procesu leczenia; d). możliwość wygenerowania zestawienia wyników w formie raportu, w formacie pliku pdf, a następnie przesłania go na wybrany adres e-mail; e). możliwość kontaktu z Infolinią Diabdis; f). możliwość złożenia rezerwacji dostępności produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych produktów w wybranej przez Użytkownika aptece przez Serwis Diabdis; g). możliwość korzystania z Glukotransmitera lub transmisji protokołem bluetooth jeżeli taka jest możliwa; h). możliwość zarządzanie zgodami na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych; i). możliwość Konsultacji.
 2. Korzystanie z Usług Diabdis wymienionych w § 4 ust. 1 lit. a-h powyżej jest bezpłatne, a Usługi te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej
 3. Usługi Diabdis wymienione § 4 w ust. 1  lit.  i powyżej dostępne są w różnych modelach- ich zakres oraz cena zależne są od wybranego przez Użytkownika abonamentu, dostępne abonamenty zostały wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przekazany Użytkownikowi Glukotransmiter pozostaje własnością Diabdis. Użytkownik nie może urządzenia zbyć, zastawić, wykorzystać go do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innej działalności zarobkowej. Po zakończeniu korzystania z Usług Diabdis, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Glukotransmitera lub zapłaty jego wartości w wysokości 400,00 złotych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia Usług Diabdis. Glukotransmiter należy dostarczyć do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-569 Katowice) – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
 5. W ramach świadczenia Usług Diabdis, Użytkownik może otrzymać glukometr.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług Diabdis pomiędzy  Użytkownikiem  a Diabdis  dochodzi  w  sytuacji: a). Usług Diabdis, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a-h , założenia Konta Użytkownika i/lub Konta Kartoteka oraz akceptacji Regulaminu, b). Usług Diabdis, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. i założenia Konta Użytkownika i/lub Konta Kartoteka oraz akceptacji Regulaminu, a także wyboru abonamentu i jego opłacenia za pierwszy miesiąc (lub jednorazową opłatą za rok z góry) korzystania z Usług Diabdis. Usługi Diabdis w Serwisie są aktywowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Umowa ta zostaje zawarta na czas określony zgodnie z wybranym rodzajem abonamentu.
 8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Diabdis z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości równiej wynagrodzeniu za pozostały czas trwania umowy.
 9. Z uwagi na fakt, że świadczenie Usług Diabdis objętych abonamentem jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik dostarcza wyniki pomiarów glikemii, zawierając umowę o świadczenie Usług Diabdis Użytkownik zobowiązuje się do regularnego dokonywania pomiarów glikemii i dostarczania tych wyników do Serwisu przynajmniej raz w tygodniu.
 10. W przypadku nieprzekazywania wyników pomiarów glikemii przez Użytkownika do Serwisu przez 2 miesiące, Diabdis zablokuje Użytkownikowi dostęp do Usług Diabdis objętych abonamentem do czasu dostarczenia przez Użytkownika wyników. Zablokowanie dostępu do Usług Diabdis objętych abonamentem z powodu okoliczności opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym dostęp był zablokowany.
 11. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie Usług Diabdis, Użytkownikowi zostanie przesłany Glukotransmiter w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Wraz z Glukotransmiterem zostanie przesłany do Użytkownika formularz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej.
 12. W przypadku świadczenia, wystawienie e-recepty, w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika  konieczne jest dostarczenie przez Użytkownika skanu lub zdjęcia pierwszej strony dowodu osobistego lub osobiste stawienie się w siedzibie Diabdis. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika skan lub zdjęcie  dokumentu zostaną usunięte z systemu.

§5 Sposoby i terminy płatności

 1. Diabdis udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów abonamentowych zawieranych z Klientami indywidualnymi lub na podstawie umów na świadczenia z zakresu promocji zdrowia i udzielanie świadczeń medycznych, zawieranych z Partnerami Biznesowymi.
 2. Zawarcie umowy z Klientem indywidualnym następuje poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz opłacenie wybranego abonamentu jeśli jest taki wymóg.
 3. Diabdis udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania płatności z tytułu Umowy o świadczenie Usług Diabdis za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Diabdis lub listowie jeśli nie podano adresu mailowego.
 5. W razie braku zapłaty wynagrodzenia za dwa miesiące świadczenia Usług Diabdis, Diabdis przysługiwać będzie prawo do rozwiązania z Użytkownikiem umowy w trybie natychmiastowym. W razie rozwiązania umowy z powodu określonego w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości równiej wynagrodzeniu za pozostały czas trwania umowy.

  §6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37,  87-100 Toruń.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)(dalej UODO) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO).
 5. W związku z korzystaniem przez Diabdis z systemu wspomagającego jego działania, dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego, w którym nie jest zapewniony właściwy poziom ochrony danych: Stanów Zjednoczonych. Podstawą przekazania danych do państwa trzeciego jest decyzja komisji z dnia 15 czerwca 2001r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta i/lub kartoteki oraz świadczenia usługo których mowa kolejno w §3 oraz w §4 niniejszego regulaminu.
 7. Diabdis zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika i/lub Kartotece Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczając dane, dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 8. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła oraz Loginu Użytkownika.
 9. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych osobowych, jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
 10. Zanonimizowane dane mogą zostać wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia badań i analiz oraz sporządzania raportów.
 11. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.

§7 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamieszczanie przez Użytkownika treści w sposób sprzeczny z ww. zasadą uprawniać będzie Diabdis do likwidacji Konta Użytkownika bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.
 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna: a). na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall; b). na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych; c). unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców;
 3. Dla poprawnego działania Serwisu Diabdis konieczne są: a). Dostęp do poczty elektronicznej, b). Dostęp do internetu, c). Wymagania w zależności od platformy: i). Komputer z przeglądarką internetową w wersji:
  1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
  2. Edge (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
  3. Chrome (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
  4. Firefox (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
  5. Safari (w wersji najnowszej lub przedostatniej) ii). Urządzenie mobilne z systemem Android (minimalna wersja 4.4) oraz iOS (minimalna wersja 9.0)
 4. Glukotransmiter podczas synchronizacji danych wymaga zasięgu sieci GSM w miejscu transmisji.

§8 Reklamacje

 1. W celu zgłoszenia zapytania, uwagi i reklamacji związanej z Usługą Diabdis lub obsługą Konta Użytkownika należy skontaktować się z Diabdis za pośrednictwem Infolinii lub pisemnie na adres Diabdis Sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, lub wysyłając na adres e-mail pomoc@diabdis.com,  wiadomość zawierającą: a). dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika, b). uwagi/zarzuty Użytkownika, c). ewentualnie oczekiwany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Diabdis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż przewidziany w art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Decyzja Diabdis w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, pod warunkiem że przekazany mu glukometr oraz Glukotransmiter znajduje się w nienaruszonym, zapieczętowanym opakowaniu. W przypadku, gdy opakowania od ww. produktów zostały naruszone, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Diabdis. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Diabdis może zostać złożone: a). W postaci pisemnej, wysłane na adres siedziby firmy, b). W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@diabdis.com.; c). z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Diabdis rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Diabdis.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Diabdis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Diabdis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu glukometru oraz Glukotransmitera w nienaruszonym, zapieczętowanym opakowaniu, lub zapłaty jego wartości w wysokości 400,00 złotych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia Usług Diabdis. Glukotransmiter należy dostarczyć do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice) – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Użytkownika.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie aktywował Konta Użytkownika, treść Regulaminu została mu udostępniona w wersji papierowej. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub poprzez sms z linkiem do treści Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z Usług Diabdis. Po upływie tego terminu zmieniona treść Regulaminu staje się obowiązującą.
 2. Informacje handlowe zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Diabdis.
 3. Diabdis świadczy Usługi Diabdis z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 4. Diabdis nie ponosi odpowiedzialności za: a). szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika i/lub na Koncie  Kartoteka zostały zapisane przez Użytkownika nieprawdziwe lub niepełne dane, b). dostęp do danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika i/lub na Koncie Kartoteka przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika, c). udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa, d). szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Diabdis zastrzega sobie prawo do: a). okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji; b). sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny; c). zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu; d). do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy: i). dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu; ii). narusza prawnie chronione interesy Diabdis, w szczególności jego prawa autorskie i dobra osobiste; iii). narusza postanowienia Regulaminu iiii). wykorzystuje Serwis dla celów promocji i reklamy.
 1. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w Serwisie chronione są prawami autorskimi.
 2. W przypadku przeprowadzania akcji promocyjnych, mają zastosowanie Regulaminy Promocyjne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Cennik i zakres Programów Diabdis
 2. Załącznik nr 2 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy