Regulamin Promocji „Partner’’(„Regulamin”)

 1. Promocja „Partner” („Promocja”) organizowana jest przez Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-586, przy ul. Ligockiej 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 498854, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł („Organizator”) i dotyczy sprzedaży promocyjnej Usługi Promocyjnej na stronie internetowej www.diabdis.com.
 2. Do świadczenia usług w ramach Promocji ma zastosowanie również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na https://portal.diabdis.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na ww. stronie.
 3. Promocja jest skierowana do Pacjentów, którzy:
 • Chcą zostać objęci programem dla osób z cukrzycą oferowanym przez Organizatora,
 • Lub otrzymają propozycję skorzystania z Promocji od Organizatora i z niej skorzystają. Pacjenci korzystający z promocji – „Uczestnicy”,
 •  w czasie rejestracji konta pacjenta  i/lub Konta Kartoteki Pacjenta  w Serwisie Diabdis (zgodnie z regulaminem , o którym mowa w pkt 2 powyżej) skorzystają z vouchera uprawniającego do otrzymania darmowej opieki diabetologicznej , odpowiednio na terenie wybranej apteki lub przychodni,
 1. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
 2. Zakres Programu Promocyjnego Diabdis „Partner” znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Promocja trwa od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Po zakończeniu okresu promocyjnego, uczestnictwo w Programie Diabdis będzie możliwe po opłaceniu odpowiedniego abonamentu (Zał. nr 1 do Regulaminu Diabdis). Użytkownik ma prawo do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie.
 4. Przez Usługę Promocyjną rozumie się ofertę dostępną na stronie www.diabdis.com.
 5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za udział w Promocji.
 6. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi Promocji Usługi Promocyjnej w przypadku niezaakceptowania Regulaminu świadczeń-ia usług wymienionego w pkt 2.
 7. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.
 8. Promocja obejmuje wyłącznie Usługi Promocyjne sprzedawane i dostarczane przez Organizatora na wymienionej w pkt 7 stronie internetowej. Promocja nie obejmuje innych usług i produktów oferowanych przez Organizatora, a dostępnych w portalu portal.diabdis.pl lub w aplikacji mobilnej Diabdis.
 9. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem „Promocja Partner” bądź na adres email: pomoc@diabdis.com w tytule emaila wpisując „Promocja Partner” nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
 10. Dane osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana
  w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice,
  ul. Ligocka 103.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37,  87-100 Toruń.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)(dalej UODO) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO)
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta i/lub kartoteki oraz świadczenia usług o których mowa kolejno w §3 oraz w §4 Regulaminu Diabdis świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonego na https://portal.diabdis.pl/regulamin.
 6. Diabdis zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika i Kartotece Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczając dane, dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 7. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła oraz Loginu Użytkownika.
 8. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych osobowych, jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
 9. Zanonimizowane dane mogą zostać wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia badań i analiz oraz sporządzania raportów.
 10. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji obowiązuje od 01.06.2020 i dostępny jest na stronie internetowej www.diabdis.com.