Regulamin promocji „Kod rabatowy’’(„Regulamin”)

1. Promocja „Kod rabatowy” („Promocja”) organizowana jest przez Diabdis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-586, przy ul. Ligockiej 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XIIWydział Gospodarczy pod numerem KRS 498854, NIP 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł („Organizator”) i dotyczy sprzedaży promocyjnej Usługi Promocyjnej na stronie internetowej www.diabdis.com.

2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony na https://portal.diabdis.pl/regulamin. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonym na ww. stronie.

3. Promocja jest skierowana do Pacjentów, którzy:

  • Chcą zostać objęci programem dla osób z cukrzycą oferowanym przez Organizatora i w czasie rejestracji konta pacjenta w diabdis.com skorzystają z kodu rabatowego
  • Lub otrzymają propozycję skorzystania z Promocji od Organizatora i z niej skorzystają. Pacjenci korzystający z promocji – „Uczestnicy”.

4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

5. Promocja trwa od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.

6. Przez Usługę Promocyjną rozumie się ofertę dostępną na stronie www.diabdis.com oraz podstronach www.diabdis.com/ot, www.diabdis.com/kod

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Kody.

8. Organizator ma prawo nie wydać Uczestnikowi Promocji Usługi Promocyjnej w przypadku niezaakceptowania Regulaminu świadczenia usług wymienionego w pkt 2.

9. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.

10. Promocja obejmuje wyłącznie Usługi Promocyjne sprzedawane i dostarczane przez Organizatora na wymienionych w pkt 6 stronach. Promocja nie obejmuje innych usług i produktów oferowanych przez Organizatora, a dostępnych w portalu portal.diabdis.pl lub w aplikacji mobilnej Diabdis.

11. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem „Promocja kod rabatowy” bądź na adres email: pomoc@diabdis.com w tytule emaila wpisując „Promocja kod rabatowy” nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

12. Dane osobowe.

a) Administratorem danych podanych przez Uczestnika Promocji jest Diabdis Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Ligockiej 103, Katowice 40-568.

b) Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: pomoc@diabdis.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

c) U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prowadzenia Promocji, rozstrzygnięcia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

d) Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do organizowania Promocji – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

e). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym)- przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

f). Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

g) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

h). Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

i). Uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. Do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które będzie mógł przesłać innemu administratorowi danych.

j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji na podstawie regulaminu promocji „Kod rabatowy”.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

14. Regulamin Promocji obowiązuje od 1.01.2019 i dostępny jest na stronie internetowej diabdis.com.